TAPAHTUMAKALENTERI

MUSIIKIN RYTMIÄ JA LIIKUNNAN ILOA TANSSIN MUODOSSATorstai  13.4.2023 - Ykspihlajan koulu, Potinrannantie 15, Kokkola
oaj_uusi_logo.jpg

Kokkolan opettajien

ammattiyhdistys ry

Musiikin rytmiä ja liikunnan iloa tanssin muodossa!

Kokkolan opettajien ammattiyhdistys tarjoaa jäsenilleen tanssikurssin, jolla pääset nauttimaan liikunnasta musiikin tahtiin. Kurssi sisältää viisi treenikertaa aikavälillä 13.4. - 11.5.2023.

Jokainen tunti sisältää lämmittelyn ja tanssillisen osuuden, sisältäen esimerkiksi helpon koreografian tai tutustumista tiettyyn tanssilajiin. Tunti loppuu aina venyttelyyn ja rauhoittumiseen. 

 Kurssille osallistuminen ei vaadi etukäteisosaamista, vaan tunti sopii aivan kaikille!

Aika: Torstaisin 13.4. - 11.5.2023 klo 16.00 - 17.00 

Paikka: Ykspihlajan koulu, Potinrannantie 15, Kokkola

Ilmoittaudu mukaan: anne.lund(at)edu.kokkola.fi

Tervetuloa!

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTETiistai  18.4.2023 - Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, Ylihärmä
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUSKUTSU ÅRSMÖTESKALLELSE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 18.4.2023 Härmän Kylpylässä alkaen ruokailulla klo 17.00 ja ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen. Varsinainen kokous alkaa klo 18.00.

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten rf hålls tisdag den 18 april 2023 på Härmä Spa Hotel. Från kl. 17.00 servering och emottagning av anmälningar från kl. 17.30. Mötet börjar kl. 18.00.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 4.4.2023 mennessä email: niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi ja mielellään yhdistyksittäin. Erityisruokavalioista pyydämme saada tiedon ilmoittautumisen yhteydessä.

Pga serveringen ber vi anmälan + specialkost senast den 4 april 2023 niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa / Mötesmaterialet hittas pä www-sidan i början av april. www.oajpohjanmaa.fi

Ohjelma / Program

Avaus / Mötet öppnas: puheenjohtaja/ordförande Kari Nieminen

Huomionosoitukset / Uppvaktningar

I  K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n / O r g a n i s e r i n g   a v   m ö t e t

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri / val av ordförande och sekreterare.

2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat / val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / lagenlighet och beslutförhet.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys / fastställande av föredragningslista.

II  V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t / M ö t e s ä re n d e n

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus vuoden 2022 toiminnasta  /godkännande av verksamhetsberättelse för år 2022. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään  /Godkänns. Päätös / Beslut:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit tilivuodelta 2022 ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä / föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus / Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet Päätös / Beslut:

7. Hyväksytään yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma / godkännande av verksamhetsplan för år 2023. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään  /Godkänns. Päätös / Beslut:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023 / Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2023. Ehdotus / Förslag: Kokouspalkkio 50 €/kokous (hallitus, työvaliokunta, jaostot), sähköpostikokous 25 €/kokous, kilometrikorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan. / Mötesarvode 50 € / möte (styrelse, arbetsutskott och sektion), e-postmöte 25 € / möte, kilometerersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning. Päätös  /Beslut:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024 / fastställande av medlemsavgifter för år 2024. Ehdotus / Förslag: 0,02 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi FSL, YLL, SMOL ja TOOL, jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut / 0,02 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom FSL, YLL, SMOL och TOOL, som ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse. Päätös / Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio tilivuodelle 2023 / godkännande av budgetförslag för år 2023. Ehdotus / Förslag: Hyväksytään / Godkänns. Päätös / Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi / val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi / val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod.

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa / val av två revisorer och revisorsersättare för år 2024. Ehdotus / Förslag: Valitaan / Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young. Päätös / Beslut:

14. Ajankohtaiskatsaus / Aktuellt: Katariina Kattelus, OAJ:n 1. varapuheenjohtaja

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat / Behandling av eventuella övriga ärenden.

Seinäjoella 11.1.2023

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare