POHJOINEN KONFERENSSI

oaj_uusi_logo.gif

Keski-Pohjanmaa

Mellersta Österbotten

KÄVIJÄLASKURI

Käyntejä kotisivuilla:212553 kpl

UUTISET

23.4.2019Jouko Salmelalle liikunnan hopeinen mitaliLue lisää »3.9.2017Golfturnaus Kokkolassa 3.9.2017Lue lisää »28.3.2017Vaalipaneelissa koulutusmyönteisiä ehdokkaitaLue lisää »21.11.2016Jutta Urpilainen koulutuskahvilla KokkolassaLue lisää »4.10.2016OAJ on the Road -kiertue kävi KokkolassaLue lisää »

TAPAHTUMAKALENTERI

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS OAJ ÖSTERBOTTENS ORNINARIE ÅRSMÖTEMaanantai  20.4.2020 - Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, Ylihärmä
oaj_pohjanmaa_logo.png

VUOSIKOKOUS ÅRSMÖTE

TILAISUUS ON PERUTTU JA SIIRRETTY

MYÖHEMMIN ILMOITETTAVAAN AJANKOHTAAN

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 20.4.2020 Härmän Kylpylän auditoriossa. Ruokailu sekä ilmoittautumisten ja matkakorvausten vastaanotto klo 17.00 alkaen. Klo 18.00 alkaa kokous. Ajankohtaiskatsauksen pitää OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil.

Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls måndag den 20 april 2020 i auditorium på  Härmä Spa Hotel. Från kl. 17.00 servering och mottagning av anmälningar och reseersättningar. Mötet börjar kl. 18.00. Aktuellt talar OAJ:s organisationen chef Jenni Arnkil.


OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry on kaikkien opettajaryhmien yhteinen yhdistys, joten toivomme kokoukseen runsasta osanottoa ja edustajia kaikista opettajaryhmistä. Sääntöjen mukaan: jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa & kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Jos kiinnostusta on, voivat yhdistykset ylittää ns. virallisten kokousedustajien määrän. Kokous on avoin. Liitteessä tiedoksenne jäsenyhdistysten virallisten kokousedustajien määrät.

Till årsmötet har varje medlemsförening rätt att sända en officiell mötesdeltagare per 50 medlemmar. Då ni anländer till årsmötet överlämnar ni en fullmakt. Årsmötet är öppet.

Oman auton käytöstä alueyhdistys maksaa/ OAJ Österbotten betalar reseersättningar: 0,25 euroa/km + 0,07 euroa/km/lisämatkustaja. Matkustakaamme yhdessä!

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 8.4.2020 mennessä email: niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi tai 050 470 1199 ja mielellään yhdistyksittäin. Erityisruokavalioista pyydämme saada tiedon ilmoittautumisen yhteydessä.Pga serveringen  ber  vi anmälan + specialkost  senast den 8 april 2020 niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

Kokousmateriaali linkitetään OAJ:n nettisivuille huhtikuun alussa./Mötesmaterialet hittas pä www-sidan i början av april. (www.oajpohjanmaa.fi)

Asialistalla sääntöjen mukaiset asiat. /I mötet behndlas stadgeeliga ärenden.

Tervetuloa kokoukseen! Välkommen till mötet!

Niina Suokas, järjestöassistentti

Ohjelma/Program

Avaus/Mötet öppnas: Kari Nieminen

Huomionosoitukset/Uppvaktningarp

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n/Organisering av mötet

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.

II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t/Mötesärenden

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande av verksamhetsberättelse för år 2019.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsperioden 2019 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet

Päätös/Beslut:

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av verksamhetsplan för  år 2020.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi klenterivuodeksi/Styrelseordförande och övrigastyrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKAoch revisorsarvoden enligt räkning.

Päätös/Beslut:

9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av medlemsavgifter för år 2020.

Ehdotus/Förslag: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL, AKOLYLL, SMOL ja TOOL jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som ersättermedlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse.

Päätös/Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av budgetförslag för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young.

Päätös/Beslut:

13. Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil.
14. Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.

Seinäjoella 16.1.2020

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen​, puheenjohtaja/ordförande           Paula Kotirinta, sihteeri/sekreterare